Kontakt 3017016800
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, ¿e informacje w niej zawarte przybli¿¹ Pañstwu nasz¹ dzia³alnoœæ i zachêc¹ do korzystania z naszych propozycji aktywnego spêdzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Oœrodek Kultury w P³otach istnieje od 1959 roku. Jest placówk¹ upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie œrodowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspó³tworzenie jej wartoœci. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.

 

Rozpoczynamy zapisy na zajêcia!!!29-07-16

Miejsko-Gminy Oœrodek Kultury w P³otach

rozpoczyna rekrutacjê na zajêcia kulturalno-edukacyjne w roku 2016/2017

Zapisy na zajêcia prosimy zg³aszaæ do 30 wrzeœnia 2016 r.

inauguracja roku kulturalnego 2016/2017   odbêdzie siê 4 paŸdziernika 2016 r.                o godzinie 17.00  w sali MGOK w P³otach

 

Z wizyt¹ w Œwierkocinie20-07-16
19 lipca udaliœmy siê do ZOO SAFARI w Œwierkocinie. Z przygodami dotarliœmy do celu, gdzie czeka³o na nas wiele atrakcji. Nasz¹ wêdrówkê po Safari Zoo w Œwierkocinie rozpoczêliœmy od zwiedzenia safari. Jest to najwiêksza czêœæ zoo i to przede wszystkim ona wyró¿nia ZOO w Œwierkocinie spoœród innych ogrodów zoologicznych w Polsce.
Autokarem jeŸdziliœmy po wyznaczonych szlakach i z okien podziwialiœmy dzikie zwierzêta. ¯yje tu ponad 600 zwierz¹t. Ogl¹daliœmy miêdzy innymi: antylopy, zebry, gazele, bawo³y, watusi, kangury, lamy, os³y, kuce, lwy, psy dingo, wielb³¹dy, strusie i wiele innych zwierz¹t. Poza terenem safari w ZOO SAFARI znajduje siê piesze zoo, do którego udaliœmy siê póŸniej. Bia³e lwy na d³ugo przykuwa³y nasz¹ uwagê. Du¿¹ radoœæ szczególnie m³odszym dzieciom sprawi³o obcowanie w MINI ZOO z kozami kar³owatymi, owcami, królikami i karmienie ich pokarmem zakupionym w obiekcie. Po niezapomnianej lekcji biologii i geografii udaliœmy siê do Parku Rozrywki, gdzie mo¿na by³o dowoln¹ iloœæ razy skorzystaæ z karuzel, a tak¿e z innych odp³atnych atrakcji. W póŸnych godzinach popo³udniowych zadowoleni, pe³ni nowych wra¿eñ i doœwiadczeñ udaliœmy siê do naszych domów.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO20-07-16

Regulamin Konkursu Fotograficznego

w ramach Europejskiego Dnia Dziedzictwa P³oty 2016

pt. „Gdzie duch spotka siê z przestrzeni¹”

organizowany przez Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w P³otach oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "PASJA"

pod patronatem Burmistrza P³otów
Zapraszamy06-07-16

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w P³otach zaprasza najm³odszych na przedstawienie "Zaczarowany m³ynek". Podobno bêdzie mo¿na dowiedzieæ siê dlaczego woda w Ba³tyku jest s³ona. Jest to spektakl oparty na motywach legendy estoñskiej, a opowiada o rybaku, który pewnego dnia dostaje od tajemniczego przybysza tytu³owy m³ynek.

Ci¹g dalszy tej historii dziœ 11 lipca (poniedzia³ek) o 16:00 w sali MGOK w P³otach, wstêp wolny. Na przedstawienie zaprasza Studio Ma³ych Form Teatralnych, Scenografii i Re¿yserii "Art-re" w Krakowie.


Teatr Urwis- Zakrêcone Wakacje 201606-07-16
5 lipca w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w P³otach odby³o siê przedstawienie teatralne pt. "Pipi wêdrowniczka’" w wykonaniu teatru Urwis z Krakowa.
Jest to bajka autorska na podstawie ksi¹¿ki "Pipi Langstrump"- szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren. Sympatyczna rudow³osa Pipi, odkrywa nieznany dla niej œwiat w poszukiwaniu swojego taty. Jest to pe³ny humoru spektakl w którym czynny udzia³ bra³y równie¿ dzieci. Widzowie poznali elementy kultury ró¿nych zak¹tków œwiata: miêdzy innymi Hawajów, Chin, i Ameryki.
Mam nadziejê ¿e wszyscy dobrze siê bawili i mi³o bêd¹ wspominaæ wspólnie spêdzony czas. Zachêcamy tak¿e wszystkich do poznania równie œmiesznych przygód Pipi, które opisane s¹ w ksi¹¿kach.
Akcja Lato 201628-06-16
Podziêkowanie 26-09-16
XXIII Festiwal Piosenki Ekologicznej EKO-MIX, EKO-CUP P³oty 201620-06-16

P³oty ekologi¹ stoj¹.

Wystawa prac fotograficznych i plastycznych, konkurs wiedzy ekologicznej, gie³da zespo³ów i solistów oraz potyczki sportowe, a to wszystko za spraw¹ XXIII Festiwalu Piosenki Ekologicznej EKO-MIX, EKO-CUP 2016, który odby³ siê 10-11 czerwca w P³otach. Uczestnicy przedsiêwziêcia poprzez swoj¹ twórczoœæ manifestowaæ mogli troskê o ekologiê i ochronê zagro¿onych gatunków zwierz¹t. Organizatorem Festiwalu by³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w P³otach. Wspó³organizatorami tegorocznego Festiwalu byli: Powiat Gryficki, Gmina P³oty, GAZ-SYSTEM S.A., PHU Wêglobud S.A., Nadleœnictwo Gryfice oraz MLUKS „Mokasyn P³oty”. 

1 goose-beak whale 204-953-1967 ... (810) 488-7981 51 52 feralin