býçak bileyici
býçak bileyici býçak bileyici býçak bileyici býçak bileyici býçak bileyici
býçak bileyici
 

býçak bileyici
býçak bileyici

býçak bileyici
Klasik býçak bileyicilerin aksine özel elmas ve seramik uçlarýna sahip olan ve benzerlerinin arasýnda kullaným konforu ve güvenliði ile en dikkat çeken uzun ömürlü SAG BB01 Super Diamond, mükemmel bir tasarýma ve saðlamlýða sahiptir. Üstün özelliklerinden dolayý ona klasik býçak bileyici deðil, “býçak yenileyici demek” daha doðru olur.
SAG BB01 Super Diamond býçak yenileyici, benzersiz keskinleþtirici uçlarýyla kýsa sürede býçaklarýnýzý ilk günkü haline getirir. Granitte, mermerde ve her türlü zeminde kaymadan tutunan özel kauçuk taban yapýsýyla çok güvenlidir. Eþsiz elmas tekerlek bileme yuvasý ise býçaklarýnýzý sadece ileri-geri hareket ettirerek jilet gibi keskin býçaklar yaratmanýzý saðlar.
býçak bileyici
SAG BB01 Super Diamond, Paslanmaz çelik kulpludur ve býçak bileme yuvasý yýllar sonra bile deðiþtirilebilecek þekilde çýkarýlýp takýlabilir. Ýki aþamalý bileme yuvalarýnýn ilki, býçaðýnýzý daha kalýn darbelerle inceltir. Ýkinci uç ise, býçaðýnýzý neredeyse bir jilet gibi keskinleþtirerek kesin ve net sonuç almanýzý saðlar.
býçak bileyici
SAG BB01 Super Diamond, benzersiz malzeme kalitesinin yaný sýra, ayný zamanda tasarým mühendislerinin elinden çýkan bir sanat eseridir. Yumuþak hatlý dizaynýyla, paslanmaz çelik parçalarýyla, dikkat çeken renkleri ile sizi ziyarete gelen misafirlerinizin mutfakta ilk dikkatini çeken þeyin SAG BB01 olacaðýndan emin olabilirsiniz.
býçak bileyici
SAG BB01 Super Diamond, mutfaðýnýzýn dýþýnda da çok iþinize yarayacak. Atölyenizde, garajýnýzda, hatta avcýlýkta bile kullanabileceðiniz ürününüz, tam anlamýyla bir performans canavarýdýr. Elinizin altýnda her zaman bulunmasý gereken ve hayatýnýzýn bir parçasý olacak bu ürün, Türkiye’ye Metem Teknoloji garantisi ile ithal edilmektedir.
býçak bileyici
býçak bileyici
býçak bileyici
  Ýki aþamalý, uzun ömürlü elmas ve seramik uçlar
  Kaymaz lastik taban
  Paslanmaz çelik kaplama tutma kolu ve baþlýk kapaðý
býçak bileyici   Satýr ve ince-kalýn býçaklarýn tümüne uygundur
  Mükemmel ergonomi, sanatsal tasarým
  Deðiþtirilebilir baþlýk sistemi
býçak bileyici   2 yýl garantili
býçak bileyici
býçak bileyici
 
 

Ýlk önce býçak yenileyiciyi sabit, düz bir zemine yerleþtiriniz. Býçaklarýnýzýn körlük durumuna göre aþaðýdaki adýmlardan birini veya her ikisini uygulayýnýz.

Adým 1: Kaba bileyici (Elmas tekerlek 360 grit)

Býçak ucunuz çok küt ve kör olduðu durumlarda, ayrýca çok kalýn býçaklarda bunu kullanýn. Hafifçe aþaðý yönlü baský uygulayarak en az 3 kez býçaðýnýzý ileri geri hareket ettirin. Daha sonra býçaðýnýzýn keskinliðini kontrol edin. Gerekirse bu adýmý tekrarlayýn. Býçaklarýnýzda her 6 ayda bir mutlaka bu uygulamayý yapýn.
Adým 2: Ýnce bileyici (Seramik 1000 grit)

Býçak ucunuzu daha keskinleþtirmek ve kaba bileyicide oluþabilecek çapaklarý kaldýrmak için bunu kullanýn. Baský uygulamadan seramik bileyici içinde býçaðýnýzý 5 kez ileri geri hareket ettirin. Ayrýca keskin bir býçaðýnýzýn keskinliðini korumak için bu seçeneði tek baþýna kullanabilirsiniz. Bu durumda Adým 1’i kullanmayýnýz. Býçaklarýnýzýn keskinliðini korumak için yaklaþýk haftada bir kez bu iþlemi yapmanýz önerilir.
 
 

 

 

Hemen
Sipariþ Ver
Kapýda
Nakit Ödeme
Havale-EFT
Ödeme
Mesafeli
Satýþ Sözleþmesi
Gizlilik ve Güvenlik
Ýade Þartlarý
 
98TL ve Üzeri Alýþveriþlerde
KARGO ÜCRETSÝZ
 
%100 Güvenli Alýþveriþ
 
  Theligonum  
Sitemizde kullanýlan resimler, metinler ve diðer içeriklerin telif haklarý firmamýza aittir. Bu sitede yer alan içerikler, firmamýzýn izni olmadan basýlý veya elektronik bir ortamda kesinlikle izinsiz olarak kullanýlamaz ve çoðaltýlamaz.
(506) 777-2769   www.metem.eu